Family photoshoot

Family photoshoot Lake Las Vegas.